Registracija hr i com.hr domene


Registrirajte željenu domenu brzo i jednostavno ili prebacite domenu kod nas - transfer domene.

Registracija domene

brzo i jednostavno

usluge vezane za domenu

registracija Naplatne .hr domene

Naplatnu .hr domenu mogu registrirati:

  • pravne osobe (trgovačka društva, udruge, političke stranke i ostale organizacije s pravnom osobnošću) registrirane u RH,
  • strane pravne osobe koje imaju registriranu podružnicu u RH,
  • sve fizičke osobe u RH,
  • pravne osobe s poslovnim nastanom u EU uz uporabu VAT/OIB broja
Nema ograničenja u broju registracija naplatnih .hr domena.

Registracija hr domene

Registracija .com.hr domenE

Naplatnu .com.hr domenu mogu registrirati:

  • sve pravne i fizičke osobe.
  • nema ograničenja na broj registriranih .com.hr domena.
Za .com.hr domene nema uvjeta u nazivu domena (osim tehničkih uvjeta propisanih Pravilnikom).

Registracija com.hr domene

transfer domene

Svoje već registrirane domene možete preseliti k nama.
Transferom DOMENA se mijenja registar, produžuje se registracija za 12 mjeseci, a kod transfera ne mijenja se ni jedan podatak domene, ukoliko Vi to ne želite.
Transfer domene pokrenite barem 30 dana prije isteka registracije domene, u suprotnom se može dogoditi da transfer domene ne uspije.

Transfer domene
Domena Minimum godina Registracija Obnova domene Transfer domene Naruči
.hr 1 godina Registracija 80,00 €/god Obnova domene 82,50 €/god Transfer 80,00 €/god Naruči
.com.hr 1 godina Registracija 6,50 €/god Obnova domene 7,00 €/god Transfer 6,50 €/god Naruči